Our Story
HUAN W. 將傳統智慧結合現代美學, 突破您的使用經驗及看法結合現代美學,為生活工藝更添新氣象 。
HUAN W. 皂床,餐杯墊-久鐶企業股份有限公司

VIEW ITEM

皂床II - Fancy 桃紅色

pink 桃紅

NT299

VIEW ITEM

皂床II - Fancy 粉綠色

pinkgreen 粉綠色

NT299

VIEW ITEM

皂床II - Fancy 橘色

orange 橘色

NT299

VIEW ITEM

皂床II - Fancy 黃色

yellow 黃色

NT299

VIEW ITEM

皂床II - Loft 綠色

green 綠色

NT299

VIEW ITEM

皂床II - Loft 灰色

gray 灰色

NT299

VIEW ITEM

皂床II - Loft 圭紅色

kyured 圭紅色

NT299

VIEW ITEM

皂床II - Loft 裸色

nudecolor 裸色

NT299